Zasada Konkurencyjności – informacja o wyborze oferty na dostawę do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 – postepowanie nr AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/19

Zasada konkurencyjności – informacja o wyborze oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Plik do pobrania

Gmina Domaniów w partnerstwie z Gminą Wiązów i Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”

unnamed

Gmina Domaniów w partnerstwie z Gminą Wiązów i Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia oraz podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i osiągniecie przez nich właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa

Dofinansowanie projektu z UE: 1 315 351,80 PLN

Zasada Konkurencyjności – dostawa do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – postepowanie nr AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/19

Zasada konkurencyjności – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Plik do pobrania

Komunikat dot. Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wyłonienie trenerów szkoleń cyfrowych ECDL.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna

Formularz oferty

Komunikat dotyczący projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wyłonienie dostawcy podręczników.  

Pliki do pobrania:

Treść zapytania

Informacja dot. RODO

Komunikat dot. projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na usługę przeprowadzenia egzaminów językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna

Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17 na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu  ZAWODOWO ODJECHANI – program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów Technikum Samochodowego nr 3 w Warszawie  w następujący sprzęt i materiały dydaktyczne:

A.13  zestawów  komputerowych  wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, ekranem, myszką  bezprzewodową spełniających poniższe minimalne wymagania

-Procesor o minimalnej  częstotliwości 2600 MHz , który osiągnął w wg rankingu sprzętu https://cpu.userbenchmark.com minimum 60.9 pkt / kategoria avg bench % – wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty

-Pamięć RAM DDR3 o wielkości min. 8 GB

-Dysk twardy o pojemności min 1 TB

-Karta graficzna, która osiągnęła wg rankingu sprzętu https://gpu.userbenchmark.com/ minimum 20.5 pkt / kategoria avg bench % –  wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty

-Monitor płaski  o przekątnej min. 21,5 cala z podświetleniem LED

-Mysz bezprzewodowa

-Oprogramowanie: program typu CAD; oprogramowania biurowe (edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny), oprogramowania do drukarek 3D, oprogramowania do odczytywania plików w formacie PDF

-System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 8 GB pamięci RAM

B.3 drukarek 3D wraz z oprogramowaniem spełniających poniższe minimalne wymagania

-Liczba głowic – dwie – możliwość druku dwoma materiałami

-Pole min. wydruku -23 cm x 15 cm x 14 cm

-Stół roboczy – aluminiowy, z wymienną naklejką zwiększającą adhezję wydruków

-Podgrzewany stolik  – tak, możliwość druku również z ABS

-Materiał drukujący: ABS, PLA, PVA, NinjaFlex, Rubber, Laybrick, Laywood, Nylon

-Minimalna średnica filamentu 1,75 mm

-Minimalna wysokość warstwy 0,05 mm

-Średnica głowicy drukującej 0,3-0,5 mm

-Obsługa wydruków – druk z komputera (USB, WiFi), druk z karty SD

-Pamięć wewnętrzna

-Format plików, które obsługuje drukarka – STL, OBJ

-Sposób kontroli – kolorowy, dotykowy ekran LCD

-Oprogramowanie do drukowania 3D

-Komora robocza – zamknięta komora z dodatkowym, sztucznym obiegiem powietrza (z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników  komora obligatoryjnie powinna być zamknięta oraz spełniać standard bezpieczeństwa EN 62311:2008 lub wyższy)

-Materiały eksploatacyjne – min. 12 szpul PLA/ABS  na drukarkę, kompatybilnych ze sprzętem

Miejsce realizacji dostawy: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,  ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa.

Termin realizacji dostawy: do 30.11.2018 r.

KRYTERIA OCENY

Cena brutto Okres gwarancji na dostarczony sprzęt realizacji zamówienia – 50%:  najniższa oferowana cena/cena badanej oferty  x 50 punktów

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt – 20%:  do 24 miesięcy – 0 pkt/ od 24 do 30 miesięcy – 5 pkt / od 31 do 36 miesięcy -10 pkt / od 36 do 42 miesięcy -15 pkt / powyżej 42  miesięcy – 20 pkt

Termin dostawy – 30%: najmniejsza liczba dni deklarowanej dostawy badanych ofert/liczba dni deklarowanej dostawy badanej oferty x 30 punktów

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
  2. Do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 oraz kserokopię podpisanych za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych (KRS lub wypis z CEiDG).
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu.
  4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana.
  5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
  6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu ZAWODOWO ODJECHANI – program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie, zapytanie ofertowe nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17” lub przesłać do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: tadeusz@akn.pl.
  7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
  8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Zasada Konkurencyjności – informacja o wyborze oferty na dostawę do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Zasada konkurencyjności – informacja o wyborze oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Plik do pobrania

Zasada Konkurencyjności – dostawa do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Zasada konkurencyjności – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Plik do pobrania

Komunikat

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowychrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wyłonienie dostawę podręczników.  

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie