Zasada Konkurencyjności – informacja o wyborze oferty na dostawę do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 – postepowanie nr AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/19

Zasada konkurencyjności – informacja o wyborze oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę […]

Gmina Domaniów w partnerstwie z Gminą Wiązów i Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”

Gmina Domaniów w partnerstwie z Gminą Wiązów i Akademią Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia oraz podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i osiągniecie przez […]

Zasada Konkurencyjności – dostawa do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – postepowanie nr AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/19

Zasada konkurencyjności – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – edycja 2019 w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POWER/01/2017 w trybie rozeznania rynku

z dnia 24.01.2017 r.

Dokumentacja do pobrania w formacie pdf oraz doc.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POWER/12/2016 w trybie rozeznania rynku

z dnia 15.12.2016 r.

Dokumentacja do pobrania tutaj.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POWER/10/2016 w trybie rozeznania rynku

z dnia 21.10.2016 r.

Dokumentacja do pobrania tutaj.


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/POWR/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Zamawiający w dniu 17.10.2016r. unieważnia zapytanie ofertowe nr 2/POWR/2016 z dnia 06.09.2016r. Zamawiający w treści zapytania ofertowego w punkcie 6.2.7 zastrzegł sobie możliwość „nie wybrania żadnej oferty lub zmodyfikowania treści zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: www.akn.pl. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.”


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-09-2016

Nazwa zamawiającego

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Numer ogłoszenia

1006310

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przekazana jedną z możliwych dróg: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna@akn.pl – skan oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest do przesłania oryginału dokumentów w formie papierowej w ciągu 2 dni od przesłania oferty drogą elektroniczną. b) listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu), c) poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej), d) dostarczona osobiście. Adres biura: Akademia Nauki, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, w godzinach pracy. Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna@akn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wasieczko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pn. “Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców Torunia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kończących się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wraz z ich walidacją oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia. Szkolenia zawodowe muszą zostać zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia – realizacji szkoleń zawodowych jest wyposażenie Uczestników Projektu w kwalifikacje niezbędne do odbywania stażu zawodowego i dalszej ścieżki zawodowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 59 Uczestników projektu, kończących się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wraz z ich walidacją oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia. Szkolenia zawodowe muszą zostać zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Tematy szkoleń: ECDL (wybrane moduły), kurs instruktora sportu w łyżwiarstwie figurowym, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. E, prawo jazdy kat. C + kwalifikacja, podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego st. I, uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji do 1 kV – SEP, barman/barista – SPB level A, PRINCE2® Foundation, język angielski z egzaminem TOEIC Listening & Reading, język angielski z egzaminem TOEFL iBT, prawo jazdy kat. D (+kwalifikacja). Dla pozostałych 32 osób tematyka szkoleń będzie określana na bieżąco i będzie uzależniona od opisanych w zapytaniu czynników , w tym po opracowaniu przez Uczestników Projektu Indywidualnego Planu Działania najpóźniej do dnia 30.11.2016 r. Na tej podstawie zostanie również określony rodzaj egzaminu zewnętrznego.Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, określono w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany ramowy termin realizacji zamówienia: do 28.02.2017 r., jednocześnie oczekuje się od Wykonawcy realizacji szkoleń (w określonym wymiarze godzinowym) w jak najbliższym terminie. Oferent w formularzu ofertowym wskazuje proponowaną datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia (dzień, miesiąc, rok). W przypadku wyboru do realizacji zlecenia, w związku z koniecznością dopasowania innych zajęć dla uczestników projektu, dokładne terminy i godziny zajęć będą ustalane między Zleceniodawcą a Wykonawcą. Zakłada się, że zajęcia będą trwały od 3-8 h dziennie z możliwością zmniejszenia, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Wymagania wobec Oferenta: a) Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS). b) Wykonawca powinien zapewnić niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. c) Wykonawca powinien kompleksowo przeprowadzić szkolenia wraz z procesem certyfikacji i walidacji szkoleń, d) Wykonawca powinien wydać certyfikaty Uczestnikom, którzy otrzymają pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego, e) Wykonawca powinien niezwłoczne przekazywać w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości f) Wykonawca powinien przekazywać Zamawiającemu wszelką oryginalną dokumentację związaną z prowadzeniem zajęć (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety, dokumenty trenerskie) w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły określono w załączonym zapytaniu ofertowym. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który zapewni niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. Doświadczenie Oferenta będzie podlegało dodatkowej punktacji – szczegóły w punkcie „Kryteria oceny”.

Potencjał techniczny

Wybrany Oferent zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć, w tym warunki lokalowe, sprzętowe, niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, a także catering. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu osób niepełnosprawnych należy zapewnić dostępność architektoniczną pomieszczeń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej zakłócić realizację zamówienia

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zakłada się możliwość zmiany podpisanej z Oferentem umowy na realizację szkolenia z zastrzeżeniem: nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły określono w załączonym zapytaniu ofertowym. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); b) oświadczeń Wykonawcy, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie (załącznik nr 2); c) wykazu posiadanego doświadczenia (załącznik nr 3) oraz referencji, tj. dokumentów potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy, CV, certyfikaty, dyplomy itp.).

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły określono w załączonym zapytaniu ofertowym. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Cena – 70%
Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).
Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga %.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 70 punktów.
2. Doświadczenie/potencjał – 30%
Celem potwierdzenia posiadania potencjału Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 400 godz. szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji. Doświadczenie musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. referencje), które muszą zawierać co najmniej: nazwa/opis przeprowadzonego szkolenia oraz rodzaj certyfikacji, liczbę przeprowadzonych godzin szkoleniowych, termin realizacji szkolenia, nazwę i adres podmiotu, na rzecz, którego była wykonana usługa.
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 400 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji – 10 pkt
b) 1000 godz. przeprowadzonych szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji – 20 pkt
c) 2500 godz. lub więcej przeprowadzonych szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji- 30 pkt

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający

Nazwa

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Adres

Kormoranów 10

11-600 Radzieje

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

225228432

NIP

8451548448

Tytuł projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców Torunia

Numer projektu

POWR.01.02.02-04-0226/15-00

 

Informacje o wyborze wykonawcy – kliknij tutaj.

 


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2016 do godziny 23-59-59

Nazwa zamawiającego

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Numer ogłoszenia

1005508

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przekazana jedną z możliwych dróg: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna@akn.pl – skan oferty. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest do przesłania oryginału dokumentów w formie papierowej w ciągu 2 dni od przesłania oferty drogą elektroniczną. b) listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu), c) poprzez kuriera (decyduje data dostarczenia przesyłki kurierskiej), d) dostarczona osobiście. Adres biura: Akademia Nauki, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, w godzinach pracy. Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna@akn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Wasieczko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu pn. “Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców Torunia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kończących się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wraz z ich walidacją oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia. Szkolenia zawodowe muszą zostać zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia – realizacji szkoleń zawodowych jest wyposażenie Uczestników Projektu w kwalifikacje niezbędne do odbywania stażu zawodowego i dalszej ścieżki zawodowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kończących się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wraz z ich walidacją oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia. Szkolenia zawodowe muszą zostać zakończone egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Tematy szkoleń: ECDL (wybrane moduły), kurs instruktora sportu w łyżwiarstwie figurowym, prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. E, prawo jazdy kat. C + kwalifikacja, podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego st. I, uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie eksploatacji do 1 kV – SEP, barman/barista – SPB level A. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, określono w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany ramowy termin realizacji zamówienia: do 28.02.2017 r., jednocześnie oczekuje się od Wykonawcy realizacji szkoleń (w określonym wymiarze godzinowym) w jak najbliższym terminie. Oferent w formularzu ofertowym wskazuje proponowaną datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia (dzień, miesiąc, rok). W przypadku wyboru do realizacji zlecenia, w związku z koniecznością dopasowania innych zajęć dla uczestników projektu, dokładne terminy i godziny zajęć będą ustalane między Zleceniodawcą a Wykonawcą. Zakłada się, że zajęcia będą trwały od 3-8 h dziennie z możliwością zmniejszenia, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Wymagania wobec Oferenta: a) Wykonawca powinien posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS). b) Wykonawca powinien zapewnić niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. c) Wykonawca powinien kompleksowo przeprowadzić szkolenia wraz z procesem certyfikacji i walidacji szkoleń, d) Wykonawca powinien wydać certyfikaty Uczestnikom, którzy otrzymają pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego, e) Wykonawca powinien niezwłoczne przekazywać w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości f) Wykonawca powinien przekazywać Zamawiającemu wszelką oryginalną dokumentację związaną z prowadzeniem zajęć (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety, dokumenty trenerskie) w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć na każde wezwanie Zamawiającego. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły określono w załączonym zapytaniu ofertowym. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który zapewni niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. Doświadczenie Oferenta będzie podlegało dodatkowej punktacji – szczegóły w punkcie „Kryteria oceny”.

Potencjał techniczny

Wybrany Oferent zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć, w tym warunki lokalowe, sprzętowe, niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, a także catering. W przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu osób niepełnosprawnych należy zapewnić dostępność architektoniczną pomieszczeń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wszystkie warunki udziału w postępowaniu zostały określone w załączonym Zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zakłada się możliwość zmiany podpisanej z Oferentem umowy na realizację szkolenia z zastrzeżeniem: nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły określono w załączonym zapytaniu ofertowym. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG); b) oświadczeń Wykonawcy, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie (załącznik nr 2); c) wykazu posiadanego doświadczenia (załącznik nr 3) oraz referencji, tj. dokumentów potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem (referencje, umowy, CV, certyfikaty, dyplomy itp.).

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły określono w załączonym zapytaniu ofertowym. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: I. CENA – 70% 1. Cena to całkowita cena brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania). 2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100 x waga %. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 70 punktów. II. DOŚWIADCZENIE – 30% 1. Posiadane doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, referencje zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia (należy przedłożyć tylko te, które odpowiadają szkoleniom na które Oferent składa ofertę) 2. Doświadczenie w organizacji szkoleń zawodowych. Sposób przyznawania punktacji: a) 2 lata doświadczenia i co najmniej 10 referencji/ inne dokumenty -10 pkt. b) 3 lata doświadczenia i co najmniej 15 referencji/ inne dokumenty -20 pkt. c) 4 lata i więcej doświadczenia i co najmniej 20 referencji/ inne dokumenty -30 pkt. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 punktów.

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ

Adres

Kormoranów 10

11-600 Radzieje

warmińsko-mazurskie , węgorzewski

Numer telefonu

225228432

NIP

8451548448

Tytuł projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców Torunia

Numer projektu

POWR.01.02.02-04-0226/15-00
——————————————————————————
PRINCE2® is a registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

 

Informacja o wyborze wykonawcy – kliknij tutaj.