Informacja o unieważnieniu postepowania – AKN-ŚwN-322/I/1/18 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych

Informacja o unieważnieniu postepowania nr  AKN-ŚwN-322/I/1/18 w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

30213100-6 – komputery przenośne,

30232100-5 – drukarki i plotery,

30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,

38652100-1 – projektory,

39162000-5 – pomoce naukowe,

39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,

48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Do pobrania:

1. Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty – AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18 – Usługa cateringowa

Informacja o wyborze oferty w sprawie usługi organizacji wyżywienia nauczycieli – uczestników Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Osoba do kontaktu w sprawie: Dyrektor Projektu – Przemysław Zając, e-mail: pkzajac@outlook.com

Do pobrania:

1. Informacja o wyborze oferty

Zasada Konkurencyjności – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 

 1. 30213100-6 – komputery przenośne,
 2. 30232100-5 – drukarki i plotery,
 3. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 4. 38652100-1 – projektory,
 5. 39162000-5 – pomoce naukowe,
 6. 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
 7. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

 

Plik do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18 wraz z formularzem oferty.

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty – AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18 – Usługa cateringowa

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi organizacji wyżywienia nauczycieli –  uczestników Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

 

Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia: Dyrektor Projektu – Przemysław Zając, +48 730-606-111, e-mail pkzajac@outlook.com

Do pobrania:

1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z formularzem oferty.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AKN/ 2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące usługi przeprowadzenie zajęć warsztatowych DRUK 3D oraz warsztaty z kompetencji miękkich na potrzeby projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”

 1. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 1. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa

osoba: Tadeusz Buzarewicz

adres email: tadeusz@akn.pl

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności zgodnie sekcją 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

CEL ZAMÓWIENIA

 

Celem zamówienia jest realizacja:

 • usługi szkoleniowej DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
 • usługi przeprowadzenia warsztatów z kompetencji miękkich

na potrzeby projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:
1)        realizacja zajęć warsztatowych DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ dla ośmiu 10-osobowych grup  w wymiarze 60 godzin dydaktycznych /grupę (w sumie realizacja 480 godzin kursu). Zajęcia będą realizowane dla każdej z grup 2 x w tygodniu lub w weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych.

 

 • realizacja zajęć warsztatowych z kompetencji miękkich (tj. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość). Zajęcia będą realizowane w tygodniowym wymiarze lub w weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych w grupach liczących śr. 10 os. (8 gr. x 20h).

 

Uczestnikami kursów będą uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie. Miejsce realizacji usługi: Warszawa.

 

KOD CPV

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1).
1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:

 1. minimum roczne doświadczenie w pracy w programach CAD.
 2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z programów typu CAD – minimum 240 godzin.
 3. Jest w pełni dyspozycyjny w okresie realizacji usługi w godzinach 8-18.00.

Lub

2)

1.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:

 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z kompetencji miękkich (tj. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość).
 2. Jest w pełni dyspozycyjny w okresie realizacji usługi w godzinach 8-18.00.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy – do 30.06.2018 r.

 

VII. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 –  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

 

Lp.Opis kryteriów i sposób ocenywaga
1.Cena brutto realizacji zamówienia 50%
Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego opisu:

Oferta z najniższą ceną dostaje 50% punktów.
Pozostałe oferty będą obliczane proporcjonalnie w stosunku do najniższej ceny.

Wykonawca może uzyskać w kryterium 1 maksymalnie 50 punktów.

2.Sposób realizacji usługi/prezentacja podejścia do realizacji zadania:50%
 Możliwość zaprezentowania propozycji podejścia do realizacji zadania
(1) usługi szkoleniowej – druk 3 Dlub/i
(2) zajęć z kompetencji miękkich)

otrzymają wszyscy oferenci, którzy wyrażą taką gotowość w formularzu ofertowym. Prezentacja podejścia dokonana zostanie indywidualnie przed komisją powołaną przez zamawiającego. Ewentualne prezentacje odbędą się w terminie 10-15.01.2018 r. w Warszawie.

O dokładnym czasie i miejscu prezentacji oferenci zostaną poinformowani mailowo w dniu 9.01.2018 r. Planowany czas prezentacji  nie może przekroczyć 30 minut. Oferent na prezentacje może przygotować prezentację multimedialną w formacie PowerPoint na jedną lub obie usługi.

Po odbyciu prezentacji komisja przydzieli oferentom, którzy wzięli udział w prezentacji, punktację stanowiącą średnią arytmetyczną ocen członków komisji przy wykorzystaniu następujących kryteriów szczegółowych:

(a)   Ocena warsztatu trenerskiego oferenta /25 punktów

(b)   Ocena znajomości technologii druku 3 D lub/i prowadzenia zajęć z kompetencji miękkich /25 punktów

Oferenci, którzy nie zadeklarują możliwości/chęci prezentacji podejścia do realizacji zadania lub nie stawią się na prezentacje w wyznaczonym miejscu i terminie uzyskają w tej części oceny 0 punktów.

Wykonawca może uzyskać w kryterium 2 maksymalnie 50 punktów.

 

 

 

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie i uzyskanie takiej samej liczby punktów  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana 1 oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego należy kontaktować się z Tadeusz Buzarewicz / email: tadeusz@akn.pl

 

 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
 3. Wraz z ofertą musi być dostarczone oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;
 4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: tadeusz@akn.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa; biuro realizacji projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”.
 5. do dnia 01.2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania;
 3. Złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej formularza oferty i załącznika nr 2;
 4. Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 5. Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XII. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – Do pobrania w formacie: DOC | PDF
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – Do pobrania w formacie: DOC | PDF
 3.  Treść zapytania ofertowego – Do pobrania w formacie: DOC | PDF