WŁĄCZ SIĘ – PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Projekt „WŁĄCZ SIĘ-PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Beneficjent: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

Partnerzy: Akademia Vianavigo Andrzej Hejduk; Akademia Nauki Beata Archutowska

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa 152 osób. Projekt realizowany dla osób w wieku produkcyjnym w tym min.15% Osób z Niepełnosprawnościami (15M,8K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających  wielokrotnego wykluczenia z co najmniej dwóch przesłanek zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) we wszystkich gminach poniżej progu defaworyzacji  wg Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Celem głównym projektu jest w okresie do 31.12.2023r. integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa min.90 os.(54K,36M), w tym 11 Osób z Niepełnosprawnościami (4K,7M) z grupy 152 UP (90K,62M).

Biuro Projektu:

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ
ul. Mochtyńska 69
03-289 Warszawa

ZESPÓŁ PROJEKTU:

tel. 605-060-509
e-mail. wlaczsie.projekt@wp.pl

Miejsce realizacji projektu: województwo mazowieckie.

Wartość projektu wynosi 1 899 338,22 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 698 810,22 zł.

Termin realizacji projektu: 01.05.2022 r. – 31.12.2023 r.