zajęcia z angielskiego w Warszawie

AKADEMIA NAUKI, ZAPRASZA RODZICÓW NA ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

AKADEMIA NAUKI, ZAPRASZA RODZICÓW NA ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szkolenie obejmuje 42 h (21 spotkań po 2 h) zajęć języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią na dwóch poziomach zaawansowania – podstawowym i średnio zaawansowanym.

Zajęcia na poziomie podstawowym prowadzone są dwiema metodami: tradycyjną (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) oraz metodą bezpośrednią (mówienie).

Zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym prowadzone są metodą bezpośrednią z elementami gramatyki. Kurs kładzie nacisk na konwersacje, czyli swobodne komunikowanie się w języku angielskim.

Mówimy. Rozumiemy ze słuchu. Pokonujemy barierę w komunikowaniu się.

Termin zajęć

Zajęcia odbywać się będą w systemie 1 raz w tygodniu po 2 lekcje (2x45min) w piątki w godz. 17:15-19:00 z 15 minutową przerwą w trakcie (dostosowaną do przerwy dzieci).

Liczebność grup

Grupy liczą do max. 12 osób

Dni wolne od zajęć

Uczestnik przed startem zajęć otrzymuje harmonogram na cały okres trwania kursu z wyszczególnieniem dni wolnych.

Proces rekrutacji

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie lub mailowo na nowogrodzka@akn.pl.
Zapisy koordynuje Pani Karolina Romianiuk.

Płatność ratalna

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym: 7 rat po 83,70 zł za miesiąc. Płatność rat w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, płatne z góry. Płatność pierwszej raty jest gwarancją miejsca na kursie.

Start zajęć

Planowany start: 30 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Komunikat dot. projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na usługę przeprowadzenia egzaminów językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna

Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17 na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu  ZAWODOWO ODJECHANI – program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów Technikum Samochodowego nr 3 w Warszawie  w następujący sprzęt i materiały dydaktyczne:

A.13  zestawów  komputerowych  wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, ekranem, myszką  bezprzewodową spełniających poniższe minimalne wymagania

-Procesor o minimalnej  częstotliwości 2600 MHz , który osiągnął w wg rankingu sprzętu https://cpu.userbenchmark.com minimum 60.9 pkt / kategoria avg bench % – wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty

-Pamięć RAM DDR3 o wielkości min. 8 GB

-Dysk twardy o pojemności min 1 TB

-Karta graficzna, która osiągnęła wg rankingu sprzętu https://gpu.userbenchmark.com/ minimum 20.5 pkt / kategoria avg bench % –  wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty

-Monitor płaski  o przekątnej min. 21,5 cala z podświetleniem LED

-Mysz bezprzewodowa

-Oprogramowanie: program typu CAD; oprogramowania biurowe (edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny), oprogramowania do drukarek 3D, oprogramowania do odczytywania plików w formacie PDF

-System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 8 GB pamięci RAM

B.3 drukarek 3D wraz z oprogramowaniem spełniających poniższe minimalne wymagania

-Liczba głowic – dwie – możliwość druku dwoma materiałami

-Pole min. wydruku -23 cm x 15 cm x 14 cm

-Stół roboczy – aluminiowy, z wymienną naklejką zwiększającą adhezję wydruków

-Podgrzewany stolik  – tak, możliwość druku również z ABS

-Materiał drukujący: ABS, PLA, PVA, NinjaFlex, Rubber, Laybrick, Laywood, Nylon

-Minimalna średnica filamentu 1,75 mm

-Minimalna wysokość warstwy 0,05 mm

-Średnica głowicy drukującej 0,3-0,5 mm

-Obsługa wydruków – druk z komputera (USB, WiFi), druk z karty SD

-Pamięć wewnętrzna

-Format plików, które obsługuje drukarka – STL, OBJ

-Sposób kontroli – kolorowy, dotykowy ekran LCD

-Oprogramowanie do drukowania 3D

-Komora robocza – zamknięta komora z dodatkowym, sztucznym obiegiem powietrza (z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników  komora obligatoryjnie powinna być zamknięta oraz spełniać standard bezpieczeństwa EN 62311:2008 lub wyższy)

-Materiały eksploatacyjne – min. 12 szpul PLA/ABS  na drukarkę, kompatybilnych ze sprzętem

Miejsce realizacji dostawy: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,  ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa.

Termin realizacji dostawy: do 30.11.2018 r.

KRYTERIA OCENY

Cena brutto Okres gwarancji na dostarczony sprzęt realizacji zamówienia – 50%:  najniższa oferowana cena/cena badanej oferty  x 50 punktów

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt – 20%:  do 24 miesięcy – 0 pkt/ od 24 do 30 miesięcy – 5 pkt / od 31 do 36 miesięcy -10 pkt / od 36 do 42 miesięcy -15 pkt / powyżej 42  miesięcy – 20 pkt

Termin dostawy – 30%: najmniejsza liczba dni deklarowanej dostawy badanych ofert/liczba dni deklarowanej dostawy badanej oferty x 30 punktów

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
  2. Do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 oraz kserokopię podpisanych za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych (KRS lub wypis z CEiDG).
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu.
  4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana.
  5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
  6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu ZAWODOWO ODJECHANI – program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie, zapytanie ofertowe nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17” lub przesłać do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: tadeusz@akn.pl.
  7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
  8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ