INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/eP dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16 „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firmą”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje

Pobierz plik z informacją