Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz jest liderem w projekcie pn.:
„WYPROSTUJ SIĘ! – program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (wady postawy)”

Projekt „WYPROSTUJ SIĘ! – program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (wady postawy)” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY:

Do 30.06.2023r. poprawa stanu zdrowia 2133 uczniów V klas 12 szkół podstawowych subregionu szczecińskiego ze stwierdzonymi zniekształceniami kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowego programu terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnego

ZADANIA:
ZAD.1 Działania informacyjno-promocyjne
ZAD.2 Szkolenia dla personelu medycznego
ZAD.3 Kwalifikacja uczestników i badania wstępne
ZAD.4 Działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i rodziców
ZAD.5 Działania terapeutyczne
ZAD.6 Badania końcowe

REZULTATY:
– Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie- 1707
– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu


GRUPY DOCELOWE:

– 707 uczniów uczęszczający do V klasy szkoły podstawowej na terenie województwa zachodniopomorskiego w subregionie szczecińskim;
– 1707 rodziców/opiekunów w/w dzieci;
– 90 lekarzy POZ i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Wartość projektu: 3 621 953,75 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 259 758,36 PLN

Nr umowy: RPZP.07.07.00-32-K013/21-00