fundacja

STATUT FUNDACJI

„Akademia Nauki w Białymstoku”

Postanowienia ogólne

§1

 1. FUNDACJA „Akademia Nauki w Białymstoku” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Emilię Karolinę Serokę, zwaną dalej „Fundatorem”, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Grzegorza Janczuka w dniu 09.05.2016 roku, repertorium nr 544/2016
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.Nr 46, poz.203 z późń.zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu ustawy o fundacjach, jest Minister Edukacji Narodowej.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Białystok.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§3

 1. Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz podnoszenia jakości życia człowieka poprzez podnoszenie poziomu kształcenia, promowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej w zakresie tematyki dotyczącej procesu naturalnego uczenia się oraz upowszechnianie wiedzy na temat doboru właściwych metod pedagogicznych w procesie nauczania dzieci, młodzieży, dorosłych z uwzględnieniem poziomu ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie działalności informacyjnej z zakresu naturalnego stylu uczenia się oraz rozwijania percepcji i aktywizacji społecznej;
  2. organizowanie programów szkoleniowo – edukacyjnych;
  3. prowadzenie zajęć edukacyjnych, wykładów, seminariów i warsztatów rozwoju osobistego oraz mających na celu doskonalenie umiejętności uczenia się oraz technik pamięciowych;
  4. organizowanie i prowadzenie zajęć mających na celu pomoc w przyswajaniu wiedzy szkolnej, w tym organizowanie korepetycji;
  5. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr pedagogicznych z zakresu prawidłowych postaw w procesach edukacyjnych dzieci;
  6. organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii informacyjnych;
  7. prowadzenie działalności na rzecz aktywizacji osób starszych;
  8. wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, kulturowym i cyfrowym;
  9. pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  10. prowadzenie działalności na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i osób starszych;
  11. działalność na rzecz integracji oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  12. promowanie i organizowanie wolontariatu;
  13. organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wyjazdów integracyjnych;
  14. organizowanie wyjazdów osób starszych w celu wspomagania procesów nauki języków obcych oraz ich aktywizacji społeczno – kulturalnej;
  15. organizowanie różnych form opieki nad dziećmi;
  16. tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych (m.in. szkoły, przedszkola lub punktu przedszkolnego);
  17. prowadzenie działalności wydawniczej.
 3. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
 4. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.

§4

 1. Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawym zasłużonym dla realizacji celów, które są celami statutowymi Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może określić zasady nadawania honorowych tytułów osobom i podmiotom dokonującym na rzecz Fundacji darowizn i dotacji oraz warunki Fundacji z tymi osobami i podmiotami.  

 

Majątek i dochody Fundacji

§5

 1. Majątek Fundacji stanowią:
 • fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji,
 • nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochodów z majątku Fundacji;
  5. dochodów z aktywów nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
  6. środków pieniężnych, praw majątkowych, nieruchomości i ruchomości pochodzących z działalności gospodarczej;
  7. odsetek i depozytów bankowych;
  8. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  9. odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

Organy Fundacji

§6

 1. Organami Fundacji jest:
  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

 

Zarząd Fundacji

§7

 1. Zarząd składa się od dwóch do trzech członków powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Członkiem lub Prezesem Zarządu może być Fundator.
 3. Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.

§8

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  2. kierowanie działalnością Fundacji,
  3. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  4. uchwalanie regulaminów,
  5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  9. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

§9

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem lub w formie głosowania pisemnego, w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Sposób reprezentacji

§10

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach – w tym majątkowych, składać Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

 

Zmiana Statutu

§11

 1. Zmiany Statutu dokonuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.

 

Połączenie z inną fundacją

§16

 1. Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

 

Likwidacja Fundacji

§17

 1. Fundacja zostaje zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele użytku publicznego innym organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

        Fundator

____________________