REGULAMIN KONKURSU „Kolonie 2017”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Kolonie 2017” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Akademia Nauki Sp.z o.o. z siedzibą na ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa posiadająca nr NIP 7010144098 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/AkademiaDziecka/  (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  2. stworzenie hasła reklamowego kolonii i opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Konkurs rozpoczyna się 27.03.2017 z chwilą publikacji postu konkursowego na Fanpage i trwa  do  06.04.2017 godz. 09:00
 4. Uczestnik publikując hasło reklamowe pod postem konkursowym równocześnie przenosi prawa autorskie do hasła reklamowego na rzecz Organizatora. Brak zgody na przeniesienie praw autorskich skutkuje wykluczeniem Uczestnika z konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest turnus kolonii dla 1 uczestnika do wyboru z oferty Organizatora (zwany dalej “Nagrodą główną”)
 2. Nagrodami dodatkowymi są: książka „Dzieci z Bullerbyn” dla zdobywcy II miejsca oraz książka „W 80 dni dookoła świata” dla zdobywcy III miejsca (zwane dalej “Nagrodami dodatkowymi”)
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie głosowania użytkowników portalu Facebook.
 2. Przyznawanie głosów odbywa się poprzez funkcję „lubię to” – „polubienie” komentarza z hasłem reklamowym.
 3. Użytkownik portalu Facebook może oddać głos na dowolną liczbę haseł reklamowych opublikowanych pod postem konkursowym.
 4. Głosowanie rozpoczyna się z chwilą opublikowania przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym zawierającego hasło reklamowe, a kończy 06.04.2017 r. o godz. 09:00 z chwilą zamknięcia konkursu. Głosy oddane po zamknięciu konkursu zostaną uznane za nieważnie i nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców.
 5. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, którego komentarz zdobędzie najwięcej „polubień”.
 6. Nagrody dodatkowe otrzymają uczestnicy których komentarze zdobędą odpowiednio drugą (II miejsce) i trzecią (III miejsce) największą ilość „polubień”.
 7. W przypadku, w którym komentarz więcej niż jednego uczestnika uzyska największą ilość polubień, wówczas nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który wziął udział w konkursie jako pierwszy (liczy się moment wpisania komentarza). Dotyczy to zarówno nagród dodatkowych, jak i nagrody głównej.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz Organizatora pod hasłem reklamowym oraz wiadomość prywatną wysłaną na Facebooku.
 9. Informacja o wygranej nagrodzie głównej oraz nagrodach dodatkowych zostanie przekazania Zwycięzcom w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 10. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 11. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 12. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 13. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na stronie akn.pl oraz na Fanpage.
 14. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 15. Zwycięzca nagrody głównej zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook/kupowanie fikcyjnych „like:, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs kolonie 2017”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.