WŁĄCZ SIĘ – PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

REKRUTACJA

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupa docelowa projektu to 152 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. przesłanki: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczne);
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 11. osoby korzystające z POPŻ.

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym /doświadczających wielokrotnego wykluczenia;

W projekcie wezmą udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, które spełniają definicje grupy docelowej.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku produkcyjnym, zagrożone ubóstwem/ wykluczeniem społecznym  lub doświadczające wielokrotnego wykluczenia z min. 2 przesłanek (zgodnie z katalogiem zamieszczonym w art.7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) oraz zamieszkujące wyłącznie gminy poniżej progu defaworyzacji określone w Mazowieckim Barometrze Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego i wskazane w projekcie. Część grupy docelowej  tj. 15.2% (23 osoby -8 Kobiet,15 Mężczyzn) stanowić będą Osoby z Niepełnosprawnościami bez względu na rodzaj.

Do objęcia wsparciem preferowane będą także osoby korzystające z POPŻ jednak dedykowany  im rodzaj wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Pliki do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ KANDYDATA/TKI

Biuro Projektu:

AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI TADEUSZ BUZAREWICZ
ul. Mochtyńska 69
03-289 Warszawa

ZESPÓŁ PROJEKTU:

tel. 605-060-509
e-mail. wlaczsie.projekt@wp.pl

Miejsce realizacji projektu: województwo mazowieckie.

Wartość projektu wynosi 1 899 338,22 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 698 810,22 zł.

Termin realizacji projektu: 01.05.2022 r. – 31.12.2023 r.